Alleen als woning al PKVW-gecertificeerd is

Alleen als woning al PKVW-gecertificeerd is

Bestuurders krijgen subsidie voor beveiliging eigen woning

Bestuurders van decentrale overheden kunnen sinds 1 januari een beroep doen op een subsidieregeling voor beveiliging van hun woning. Daarmee kunnen zij zich beter wapenen tegen mogelijk geweld en agressie die samenhangt met hun bestuursfunctie. Zij komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal 2400 euro.

De nieuwe regeling is bedoeld voor burgemeesters, wethouders, commissarissen van de koning en gedeputeerden en voor voorzitters en bestuursleden van waterschappen. Omdat zij in hun functie te maken kunnen krijgen met agressie, bedreiging, intimidatie of geweld is het waarborgen van hun veiligheid van belang voor de kwaliteit van het openbaar bestuur en het goed laten functioneren van de Nederlandse democratie. Daarom, en omdat bedreigingen en geweld tegen bestuurders toenemen, riep minister Ollongren van Binnenlandse Zaken de ‘regeling beleidsmaatregelen preventieve beveiliging decentrale bestuurders’ in het leven, waarmee er middelen vrijkomen voor onder meer de beveiliging van de eigen woning. De minister bracht de maatregelen onder in de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers.

PKVW
Decentrale bestuurders die gebruik willen maken van de subsidie van maximaal 2400 euro, dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo kan de subsidie alleen voor het officiële woonadres worden aangevraagd en moet de woning voorzien zijn van een PKVW-keurmerk. Het gaat dus alleen om aanvullende beveiligingsvoorzieningen. Als de bestuurder tijdens de uitoefening van zijn of haar functie verhuist, kan voor het nieuwe woonhuis opnieuw een beroep gedaan worden op de regeling.

Ook het aanleggen van een basisinstallatie voor een alarm is in de regeling opgenomen.

Vijf basismaatregelen
De subsidie kan aangevraagd worden voor een vijftal basismaatregelen: de beveiliging van de brievenbus, versteviging van de ruiten tegen inbraak, installatie van een deurspion of video-intercom, het aanleggen van een basisinstallatie voor een alarm en het installeren van een brand- en inbraakwerende kluis. Voor andere maatregelen moeten aanvragers zelf betalen. Indien de woning van een bestuurder nog niet PKVW-gecertificeerd is, kan hij een woningscan laten uitvoeren. Op basis van die scan, die moet worden uitgevoerd door een PKVW-beveiligingsadviseur, wordt bepaald welke maatregelen getroffen moeten worden om alsnog aan de eisen te voldoen.

Netwerk weerbaar bestuur
Die woningscan is een van de maatregelen vanuit het Netwerk Weerbaar Bestuur. De scan wordt in ieder geval tot eind 2021 vergoed door het ministerie. Het netwerk zet zich sinds 2018 samen met zijn partners – waaronder het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) – in voor onder meer de aanpak van agressie en geweld tegen burgemeesters en andere politieke ambtsdragers. Samen met het netwerk werkt Ollongren aan maatregelen die de persoonlijke veiligheid van bestuurders en volksvertegenwoordigers bevorderen.

Hoogte van subsidie
De vastgestelde basismaatregelen kunnen, in sobere vorm, uitgevoerd worden voor een totaalbedrag van 2400 euro. Op basis van die berekening is het maximale subsidiebedrag tot stand gekomen binnen de Stuurgroep Weerbare Burgemeesters en een expertwerkgroep. Onder die experts zaten specialisten van de politie, het Openbaar Ministerie, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), het CCV en het Bureau Beveiligingsautoriteit van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid. De kosten voor de regeling komen voor rekening van de provincies, gemeenten en waterschappen. Zij zijn tenslotte verantwoordelijkheid als werkgever van de decentrale bestuurders.

Volksvertegenwoordigers uitgesloten
Minister Ollongren heeft ervoor gekozen de regeling alleen open te stellen voor bestuurders en niet voor decentrale volksvertegenwoordigers zoals Statenleden en raadsleden – ondanks aandringen van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Volgens de minister is het risico voor volksvertegenwoordigers minder groot omdat ‘leden van decentrale vertegenwoordigende organen over het algemeen minder een publiek profiel hebben dan decentrale bestuurders’, aldus de minister in een toelichting. De veiligheid van leden van decentrale vertegenwoordigende organen is niettemin van het grootste belang voor de werking van de lokale democratie, schrijft Ollongren: ‘Om die reden zijn er in het Stelsel Bewaken en Beveiligen veel mogelijkheden om deze volksvertegenwoordigers te beveiligen bij concrete (be)dreigingen aan hun adres.’

5G-zendmasten
In een reactie op het voorstel van Ollongren stelt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden dat die argumentatie wat hen betreft mank gaat. ‘De discussie rondom de plaatsing van 5G-zendmasten laat zien, dat deze redenering niet opgaat. Raadsleden uit het hele land hebben dreigementen per mail en online ontvangen in verband met de besluitvorming over de plaatsing van 5G-masten’. Toch blijft de minister bij haar besluit om de regeling niet open te stellen voor decentrale volksvertegenwoordigers. Bijkomende reden is dat de behoefte bij decentrale bestuurders om te kijken naar de veiligheid van de woning in de praktijk groter lijkt te zijn dan bij raadsleden. Zo wordt maar 11 procent van de woningscans aangevraagd door raadsleden terwijl die groep vele malen groter is dan het aantal decentrale bestuurders, aldus de toelichting.

Toename van dreiging
De monitor Integriteit en Veiligheid 2020 toont een toename van agressie, bedreiging en geweld tegen decentrale politieke ambtsdragers. Dat rechtvaardigt volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een wijziging van de rechtspositie om, los van de politieke discussie, preventieve beveiligingsmaatregelen te kunnen nemen. Maar dat alleen de bestuurders in aanmerking komen voor de subsidie is volgens hen niet te billijken. ‘Raadsleden, en ook Statenleden, krijgen eveneens meer met agressie en bedreiging te maken. De toename beperkt zich niet alleen tot burgemeesters en wethouders.’ Die stelling wordt bevestigd in de monitor Integriteit en Veiligheid 2020: ‘Politieke ambtsdragers zijn volgens de geïnterviewden het meest kwetsbaar voor situaties van agressie en geweld wanneer er een persoonlijk beroep op hen wordt gedaan om de belangen van burgers te dienen. Dit geldt voor zowel bestuurders als volksvertegenwoordigers.’

Het verstevigen van de ruiten is een van de basismaatregelen waarvoor decentrale bestuurders aanspraak kunnen maken op de nieuwe subsidie.

 

Dit artikel staat in de rubriek "POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN DEEL 11" in de Raam en Deur editie 1 -februari 2021.

Tekst Geert Hilferink Foto’s 123rf.com

 

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.