Voortvarende start nieuwe branchevereniging hang- en sluitwerksector

Voortvarende start nieuwe branchevereniging hang- en sluitwerksector

Eind 2016 is de fusie tussen ABHS (Algemene Branchevereniging Hang- en Sluitwerk) en de VHS (Vereniging Fabrieken van Hang- en Sluitwerk) gerealiseerd met de vorming van de nieuwe Algemene Branchevereniging VHS.

Inmiddels zijn we een halfjaar verder, een mooi moment voor een korte terugblik en vooral een blik vooruit naar de plannen van deze ambitieuze nieuwe vereniging voor de hang- en sluitwerk sector.

 

De nieuwe vereniging wil een professioneel geleide organisatie zijn met een onafhankelijke leiding, die is gevonden via FME waar het secretariaat is ondergebracht. Als directeur is Arjen Koole aangesteld. De VHS zal de branche zowel in Nederland als ook internationaal vertegenwoordigen. Bij de vereniging zijn 27 bedrijven aangesloten, zowel producenten als leveranciersGestreefd wordt naar uitbreiding van dit aantal om een gezonde structurele financiële basis zeker te stellen. 
Op dit moment ligt de prioriteit echter bij de positionering van de VHS en het optimaal bedienen van de aangesloten bedrijven. Daarbij moet vooral de meerwaarde van het lidmaatschap zichtbaar worden gemaakt.

Resultaten
Als eerste is na de fusie een geheel nieuwe website gebouwd, www.vhsbranche.nl, die vooral een informatief karakter moet hebben voor geïnteresseerden. Tevens staan alle aangesloten leden hierop, inclusief een eigen bedrijfspagina. De website vormt in combinatie met social media (Twitter) voorlopig de basis voor communicatie vanuit de vereniging naar derden.Al tijdens de voorbereiding van de fusie is samenwerking gezocht met andere partijen. Dat heeft geleid tot nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met SKG-IKOB en met het CCV. Onze leden kunnen hierdoor ook de komende jaren gebruik blijven maken van het Politiekeurmerk Veilig Wonen-logo en deelnemen aan gezamenlijke activiteiten. Daarnaast zijn concrete afspraken gemaakt met de NBvT om structureel gezamenlijk te overleggen en projectmatig samen te werken. Dit mede als gevolg van het succes van het gezamenlijke project over de 3D-geprinte gevel.In samenwerking met het CCV is VHS actief betrokken geweest bij het geven van voorlichting over het onderwerp ‘zorgverlening en toegangsbeheer’. Ook is inhoudelijke input geleverd aan een aantal door het CCV opgestelde brochures over dit onderwerp. Een van de aanleidingen daarvoor was de problematiek omtrent sleutelkluisjes die veel media-aandacht heeft gekregen. Een informatieve VHS-presentatie hierover is beschikbaar via de website.

Werkgroepen
Op dit moment zijn er twee werkgroepen actief, een voor vluchtwegtechniek en een voor elektronisch hang- en sluitwerk. Beide onderwerpen zijn voor onze leden belangrijk terwijl over beide erg veel onduidelijkheid bestaat in de markt. Onze doelstelling is om over deze onderwerpen een visie/richtlijn op te stellen. Uiteraard zullen wij waar nodig dit in overleg doen met andere partijen. Zo zijn al contacten gelegd met VEBON-NOVB over elektronisch hang- en sluitwerk en elektronisch toegangsbeheer.

Nationale Beveiligingsrichtlijn (NBR)
Per 1 januari heeft de VHS de Nationale Beveiligingsrichtlijn overgenomen van het Beveiligingscentrum. De NBR is een met BORG en PKVW vergelijkbare regeling voor bouwkundige beveiliging van woningen en panden. Recent is een geheel geactualiseerde versie van deze regeling gepubliceerd.
De NBR is op dit moment de enige regeling die beveiliging op bouwkundig zwaar niveau volledig heeft ingevuld. Vanuit de markt is er al jaren een toenemende vraag naar beveiligingsmogelijkheden op zwaardere niveaus dan het standaard inbraakwerendheidsniveau van drie minuten. In samenwerking met de andere bij de NBR betrokken partijen – zoals SKH/SHR, SKG-IKOB, Vertaz en de bouwkundig gespecialiseerde beveiligingsbedrijven – is nu een verantwoord pakket aan oplossingsmogelijkheden in de richtlijn opgenomen om hier ook in de bestaande bouw invulling aan te kunnen geven.De regeling is beschikbaar via de website van de VHS. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich melden bij het CB&V in Wageningen, die als certificatie-instelling een licentie heeft.Op dit moment zijn wij in gesprek met het CCV, de beheerder van het PKVW en BORG om te kijken in hoeverre de bestaande regelingen samengevoegd kunnen worden.Voor het beveiligen op bouwkundig zwaar niveau is ook een aparte opleidingsmodule ontwikkeld, waar we naar verwachting medio 2017 mee van start gaan.

Branche Milieuprestatieverklaringen
Een belangrijk gezamenlijk project voor 2017 is het realiseren van zogenaamde ‘branche milieuprestatieverklaringen’ (EPD’s) voor de leden van de VHS. In Europees verband, waar de VHS aangesloten is bij de branchevereniging ARGE, zijn voor de veertien belangrijkste productgroepen dergelijke verklaringen opgesteld.In Nederland gelden hiervoor echter deels andere en deels aanvullende eisen, waardoor die EPD’s niet geschikt zijn voor gebruik in Nederland. Met de invoering van een ‘grenswaarde milieuprestatie gebouwen’ in het Bouwbesluit, willen wij voor onze leden hierin deze specifieke Nederlandse aanpassingen collectief regelen.Op dit moment werken wij aan de voor Nederland noodzakelijke aanpassingen in samenwerking met SGS-search. Zodra dit gereed is willen wij de ‘VHS branche EPD’s’ laten opnemen in de Nationale Milieudatabase. Alle VHS-leden kunnen dan voor de voor hen relevante producten van deze VHS-EPD’s gebruikmaken.
De milieuprestatieverklaringen zullen alleen beschikbaar worden gesteld aan leden van de VHS.

Internationale normalisatie
Ook zijn wij, namens Nederland, betrokken bij de herziening van de Europese normen voor inbraakwerendheid van gevelelementen. Een onderwerp dat vanwege de Nederlandse regelgeving relevant is, maar Europees ook een tijdrovend en moeizaam proces. Een grote uitdaging hierbij is om aansluiting te houden met de praktijk en tegelijkertijd de eisen aan te laten sluiten op innovatieve oplossingen, zoals elektronisch hang- en sluitwerk. De verwachting is dat de herziene normen eind 2017 voor stemming en commentaar rondgestuurd kunnen worden.

En verder
De eerste stappen gezet zijn en voor wat betreft de zichtbaarheid van de vereniging en dienstverlening aan de bedrijven die zich hebben aangesloten, zijn er de nodige resultaten geboekt. De ambities reiken echter verder wij zullen ons de komende jaren steeds meer inzetten voor strategische samenwerkingen met relevante partijen en onze leden faciliteren bij de uitdagingen waar zij mee te maken krijgen zoals smart homes/IOT, de circulaire economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.